Over ons en ons werk

GEM Bloemendalerpolder

Weespersluis wordt ontwikkeld door de GEM Bloemendalerpolder. Deze Grond Exploitatie Maatschappij bestaat uit BPD, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen. De GEM is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied, vooor de stedenbouwkundige opzet en voor de uitgifte van bouwrijpe woongebieden aan de ontwikkelaars.

Ontwikkelaars

De ontwikkelaars in het gebied zijn de combinatie BPD / Van Erk, AM en de combinatie Blauwhoed / Van Wijnen. Zij ontwerpen, verkopen en bouwen de woningen voor de woongebieden die zij toegewezen hebben gekregen door de GEM. Ben je geïnteresseerd in het kopen van een woning in Weespersluis? Kijk dan op www.weespersluis.nl. Daar vind je het aanbod van de ontwikkelaars en kun je je inschrijven als belangstellende.

Tijdens de bouw van de woningen zijn de ontwikkelaars zelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden, inclusief de communicatie daarover. 

Bouw- en woonrijp maken

Het bouwrijp maken van een gebied bestaat uit het voorbelasten van de bodem om deze geschikt te maken voor bebouwing, het voorsleuven van de riolering en het aanbrengen van de riolering en het graven van (een deel van) de watergangen.

Het woonrijp maken van een gebied bestaat uit het aanleggen van straten, trottoirs, fietspaden, speelplaatsen en groen. Soms komt het in de fasering / bouwlogistiek beter uit om het graven van sommige watergangen mee te nemen in de fase van het woonrijp maken, in plaats van al bij het bouwrijp maken.

Het woonrijp maken van een gebied loopt zoveel mogelijk gelijk op met de oplevering van woningen. In elk geval zijn woningen bereikbaar bij oplevering. Echter, het woonrijp maken is meer werk dan er direct bij oplevering van de woningen uitgevoerd kan zijn. Het kan dus zijn dat delen van het straatwerk, groen en eventuele watergangen nog moeten worden aangelegd terwijl de woningen al bewoond zijn. Ook kan een gecombineerde aanpak van meerdere buurten tegelijk (bijvoorbeeld het aanplanten van bomen, dat alleen in het vroege voorjaar en het late najaar kan plaatsvinden) ervoor zorgen dat het langere tijd duurt voor de woonomgeving helemaal klaar is.

Openbare ruimte en gemeente

Niet alleen moet de openbare ruimte de kwaliteit uitstralen die past bij Weespersluis, ook moet de inrichting voldoen aan de eisen van de gemeente Amsterdam. Deze eisen zijn vastgelegd in het PvE Rood, dat een bijlage is bij de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) die wij met onder anderen met de gemeente hebben gesloten en die de basis is voor de samenwerking.

Zolang de openbare ruimte nog in aanleg is, is de GEM Bloemendalerpolder aanspreekbaar op de uitvoering van het werk, meldingen en vragen. 

Als de openbare ruimte klaar is en eenmaal is overgedragen door de GEM aan de gemeente, dan is de gemeente aanspreekbaar op het beheer en het onderhoud. Daarnaast is de gemeente ook het bevoegd gezag als het gaat om openbare orde en veiligheid.

 

 

 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen